سایبان کولر آبی پلی یوپان

خشکسالی در ایران در حال افزایش هست، و تنها کاری در حوزه مصرف شهری میتوان انجام داد ایجاد فرهنگ درست مصرف آب میباشد. یکی از راه های کاهش مصرف تا ۳۵ درصد بویژه در فصول گرم سال استفاده از سایبان کولر میباشد.